know
your rights

DisclaimerWij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op deze site. Het is evenwel mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk om fouten te voorkomen. LDNG is niet verantwoordelijk voor meningen en/of uitingen van gebruikers. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die u meent te hebben geleden wegens het raadplegen dan wel gebruik van informatie die op of via de LDNG website is verkregen.


CopyrightDeze website, inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van LDNG. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze Algemene voorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LDNG niet toegestaan.


GebruiksvoorwaardenDeze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen LDNG de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.